Training và phát triển nhân viên là gì?

  -  
Có rất nhiều loại hình training và phát triển nhân viên. Trong các tổ chức có hiệu quả hoạt động cao, các chương trình training và phát triển. Cần dựa trên nhu cầu của tổ chức, đối tượng mục tiêu và loại kiến thức hoặc kỹ năng mà người học mong đợi có được.